top of page

סקירה -כלים שלובים ברפואה סינית

Philosophical & Cinical Tools

in Chinese Medicine / Aram Tzayig

החלק השני של הספר כולל טבלאות המרכזות באופן נוח טבלאות שאנחנו משננים במהלך ארבע שנות לימוד – נקודות ה- Shu העתיקות, ה- Back Shu, נקודות האלמנטים ועוד ועוד.

לכאורה זהו ספר פשוט, אך ככל שמעלעלים יותר בעמודים, כך נכנסים עוד ועוד לעובי הקורה, ושוב – הדבר הוא פועל יוצא של המידע שנצבר אצל הקורא לאורך שנות לימודיו.
כך, למשל, בספרה 8, אנחנו רואים את ההתפתחות של 8 הטריגרמות מהדאו והיין – יאנג.
לאחר איזכור קצר של שמונת המרידיאנים המיוחדים, ארם צייג מציג בפנינו את הטריגרמות על  פי הסידור של Fu Xi ומולו את הסידור של King Wen.
אל מול הטריגרמות ניתן לבהות שעות ארוכות, ותמיד יהיה עוד מקום להעמיק וללמוד.

הספר אינו ממציא תיאוריות חדשות.
כמעט כל תרשים וטבלה, מופיעים עם מראה מקום ממקורות המידע הראשוניים ביותר של הרפואה הסינית- Su Wen, Nan Jing, Ling Shu, שושלות כגון שושלת Han ו- Jin והספר החשוב- I Ching (Yi Jing).
הספר גם אינו עושה שום דבר במקום הקורא.
הדברים מוצגים, והקורא שישכיל להפיק את המירב ממנו יהיה הנשכר ביותר.
לשם כך, יש צורך בלימוד שנעשה לפני הגעתנו לספר זה, ובדרך כלל, יהיה מדובר על לימודים של חמש שנים לפחות.

למי מתאים הספר?
כמעט לכולם. יש כאלה שאוהבים יותר מלל, ויש כאלה שתספיק להם התזכורת הניבטת אליהם מדפי הספר.
הספר מזכיר שהרפואה הסינית אחת היא, על אף החלוקה המערבית לאסכולות, וגם אם ישנם עמודים שרלבנטיים יותר לענייני הגזעים והענפים,  רובו המוחלט של הספר מדבר בפשטות ובישירות, על הפילוסופיה הסינית, וכיצד היא נשזרת בפרקטיקה. / יעל ארנסט

(הסקירה פורסמה לראשונה באתר סינית)

"The dao that can be told is never the eternal dao"
בספר החדש של ארם צייג מופיע משפט אחד – והוא המשפט הרשום לעיל, של לאו-צה.
המשפט משמש השראה לספר כולו, שאינו מכביר במילים. הוא נותן לפילוסופיה הסינית לדבר בעד עצמה, כאשר העמודים משמשים קטליזטור אצל הקורא, לעליית כל המידע הנצבר במהלך השנים.

הספר כולל טבלאות ואפס משפטים מורכבים, המנסים להסביר את מה שעינינו רואות.
הטבלאות והתרשימים מבטאים כלים פילוסופים וקלינים ברפואה סינית, ובסופו של דבר, זהו ספר המאגד כלים רבים הנצברים לאורך הדרך בלימודי רפואה סינית לספר אחד.

החלק הראשון של הספר, המוקדש לכלים פילוסופים, סוקר את המספרים 1-12 בפילוסופיה הסינית. כל מה שמשתמע מהם מהדהד בזכרון ובנפש משנים של למידה והעמקה בתחום – כל אחד בתחנה בה הוא נמצא.
כיאה לספרה 1 ולמשפט על הדאו, כך העמוד על הספרה 1 הוא העמוד הכי "נקי" בספר- מופיעים בו הציור של דאו, המשפט הנזכר לעיל, (בשלוש שפות) ותו לא.
סידור החלק הראשון מזכיר לנו עניין בסיסי ביותר – הפילוסופיה הסינית היא הבסיס לרפואה הסינית. כל מה שקשור למספרים אינו מקרי, ובעל עוצמה שונה, ויש ללמוד ולהמשיך ללמוד את המשמעות של כל ספרה לעומקה ולרוחבה. ככל שנבין ונעמיק יותר בהבנתנו את הספרה 1, למשל, נוכל לממש את הרעיון בצורה טובה יותר ויעילה יותר בקליניקה (עם מחט אחת).

bottom of page